مشاوره در خصوص اسکادا و کنترل مانیتورینگ

  • مشاوره در زمینه خرید ، نصب و راه اندازی ، توسعه ، تست ، آموزش و نگهداری در زمینه نصب و راه اندازی ABB560   RTU  )پایانه های راه دور مراکز دیسپاچینگ) ، سیستم های تله متری ، اسکادا
  • مشاوره در زمینه خرید، نصب و راه اندازی، توسعه، تست، آموزش و نگهداری سیستم‌های کنترل، مانیتورینگ و اسکادای (SCADA)  مراکز دیسپاچینگ در شبکه‌های فوق‌توزیع، تولید و انتقال برق.
  • مشاوره و اجرای ارسال اطلاعات نیروگاه های خورشیدی و تجدید پذیر به مراکز دیسپاچینگ

سرویس کاتالوگ

photo30

اسکادا و کنترل مانیتورینگ.

اسکادا و پویشگران طرح سبز سپنتا

مشاوره در خصوص اسکادا و کنترل مانیتورینگ

:

  • مشاوره در زمینه خرید ، نصب و راه اندازی ، توسعه ، تست ، آموزش و نگهداری در زمینه نصب و راه اندازی ABB560   RTU  )پایانه های راه دور مراکز دیسپاچینگ) ، سیستم های تله متری ، اسکادا
  • مشاوره در زمینه خرید، نصب و راه اندازی، توسعه، تست، آموزش و نگهداری سیستم‌های کنترل، مانیتورینگ و اسکادای (SCADA)  مراکز دیسپاچینگ در شبکه‌های فوق‌توزیع، تولید و انتقال برق.
  • مشاوره و اجرای ارسال اطلاعات نیروگاه های خورشیدی و تجدید پذیر به مراکز دیسپاچینگ

وب سایت وردپرسی ها

✅ آشنایی با نرم افزار مانیتورینگ – اسکادا
نرم افزار مانیتورینگ – اسکادا(SCADA)به یک سیستم مرکزی گفته می شود که تمامی فرآیندهای یک سایت یا مجموعه ای از سیستمها را که در سطح گسترده ای پخش شده اند کنترل و مانیتور می نماید. بیشتر فرمانهای کنترلی به صورت اتوماتیک توسط RTUو PLCها به اجرا در می آیند. کارکرد کنترل میزبان(Host)به موارد مهم و پایه ای و سطح نظارتی محدود می گردد. برای مثال یک PLCممکن است میزان جریان آب سرد را در قسمتی از یک پروسه صنعتی کنترل نماید، ولی سیستم اسکادا کارکرد کلی نقطه تنظیم میزان جریان را مانیتور می نماید و شرایط بروز خطا مانند نبود جریان و دمای بالا را بررسی می کند که این موارد باید ثبت و نمایش داده شود. مادامیکه سیستم اسکادا کارکرد کلی سیستم را مانیتور می نماید، فیدبک حلقه های کنترلی توسط PLCو RTUها به این سیستم ارسال می گردد.

پروژه های چرخشی

تجدید پذیر – خورشیدی – بادی – نیروگاه – تولید پراکنده – اجرا- مشاوره.

لورم ایبسوم متنی تستی

پویشگران طرح سبز سپنتا

  • مشاوره در زمینه خرید ، نصب و راه اندازی ، توسعه ، تست ، آموزش و نگهداری در زمینه نصب و راه اندازی ABB560   RTU  )پایانه های راه دور مراکز دیسپاچینگ) ، سیستم های تله متری ، اسکادا
  • مشاوره در زمینه خرید، نصب و راه اندازی، توسعه، تست، آموزش و نگهداری سیستم‌های کنترل، مانیتورینگ و اسکادای (SCADA)  مراکز دیسپاچینگ در شبکه‌های فوق‌توزیع، تولید و انتقال برق.
  • مشاوره و اجرای ارسال اطلاعات نیروگاه های خورشیدی و تجدید پذیر به مراکز دیسپاچینگ

 

وب سایت وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی.