چالش

مشاوره سرمایه گذاری نیروگاه CHP به شرکت مواد شیمیای ایران

توضیحات پروژه

مشتری:شرکت مواد شیمیای ایران