تیم ما

برد های تخصصی ما

وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

p1

سید محسن مدنی

مدیر عامل
وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

p2

لیلی دوستار

مهندس معماری
وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

p3

وجیه دوستار

مهندس عمران
وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

p5

کاربر چهار

مدیر شرکت
وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

p6

کاربر پنج

مهندس معماری
وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

p4

کاربر شش

مدیریت وردپرسی ها
وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

وردپرسی ها

p7

کاربر هفت

مهندس نقشه بردار
وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

p8

کاربر هشت

مدیر اجرایی
وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

p9

کاربر نه

وکیل حقوقی شرکت
وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .

وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوملا در ایران است .