جدول قیمت گذاری

استایل یک

وب سایت وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوم در ایران وب سایت وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوم در ایران

پلن قیمت

۱۰۰۰ تومان

/روزانه

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

پلن قیمت

۱۲۰۰۰۰ تومان

/ماهانه

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

پلن قسمت

۷۵۰۰۰۰ تومان

/ماهانه

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

استایل دو

وب سایت وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوم در ایران

پلن قیمت

۷۵۰۰۰ تومان

/سالانه

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

پلن قیمت

۷۵۰۰۰ تومان

/سالانه

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

پلن قیمت

۷۵۰۰۰ تومان

/سالانه

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وردپرسی ها

وب سایت وردپرسی ها بزرگترین سایت فارسی سازی قالب های وردپرس و جوم در ایران